Menu
Menu

СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

Сайтым итым псоми мы напэм фыщеплъ… Псори Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр Адыгагъэ Актерхэм я биографиехэр Адыгэ актерхэм я биографиехэр Балъкъыз Валерэ Балъкъыз Валерэ Кумахуэ Хужь Кумахуэ ХужьДобавил: Светлана
Размер: 36.91 Mb
Скачали:61401
Формат:ZIP архив

Бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм — анэм — и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ илъэс м нэ-сащ. Абы теухуа унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ гъэм икIи илъэс къэс щэкIуэгъуэм иужьрей тхьэмахуэ махуэм догъэлъапIэ. Анэм и мыхьэнэр армырами зэрылъагэр, абы хуэдэу псэ хьэлэлрэ щхьэгъусэ уи1эми бын дапщэ уи1эми песня IэфIрэ, гу зэIухарэ Iэ щабэрэ Тхьэшхуэм зрита абы къигъэщIахэм зэрахэмытыр хьэкъщ игъащIэми, итIани къэрал унафэкIэ ягъэува а махуэшхуэм иджыри зэ къегъэлъагъуэ жыла- гъуэм и дэтхэнэ цIыхуми я дежкIэ анэм мыхьэнэуэ иIэр, абы гулъытэ хэха зэрыхуэщIыпхъэми аргуэру гу лъыдегъатэ.

Анагъэм пылъ къалэнхэр нэхъ тэмэму зэфIэха хъун папщIэ, ди къэралым щолажьэ социальнэ проект хэхахэр.


Хьэлимэт пхъу пэлъытэ яхуэхъуат и тхьэмадэ Маши и гуащэ Къэралхъани.

СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

Журт Биберд Журт Биберд ПщIэрэ нэмысрэ яхуищIу, я гумрэ я псэмрэ дыхьэу ядэпсэуащ Хьэлимэт гуащэ-тхьэмадэм. Адыгагъэр — ар къарущ. Адыгагъэр адыгэм и фэщ, Адыгагъэр адыгэм ипкъщ, Псэри, бзэри адыгагъэщ зейр, Адыгагъэр адэм и псэщ… Псэр хэк1ыжмэ ,къэнэжыр сыт.

Къэрмокъуэ Хьэмид Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэ Жылэтеж Сэлэдин Адакъэш ДэкIуеигъуэ зиIэм ехыжыгъуи къыпэщылъщ, ауэ дэ абы и чэзум дегупсысы-фыркъым.ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Бейтыгъуэн ФатIимэ ГъащIэм къыддытетщ Бзэм теухуа усэхэр Адыгагъэ Хабзэращ пасэм и фэеплъу къигъэнар, Хабзэращ нобэ нэмыс ди1эр къэзыхьар, Уэ зыращ, Хабзэ, ди къэк1уэнур зыпытщ1ар, Уэрщ, уэращ лъэпкъым и нэмысыр зы1этар. Бейтыгъуэн Сэфарбий Бейтыгъуэн СэфарбийВОО ДАЁТ БАБА НА КАБАРДИНСКОМ


СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ БЕСПЛАТНО

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Теунэ Хьэчим Теунэ Хьэчим Гъэунэ Борис Анэшхуэм и псалъэ Сонэ Абдулчэрим АдакъэЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Зэгъэщтокъуэ Людмилэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ Иджыри Биографие къытхуегъэхь Атэлыкъ Рафет IуащхьэмахуэЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ
ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО


Къэжэр Хьэмид Къэжэр Хьэмид ГъащIэр къазэрыхуэупса насып лъа-пIэм гухэхъуэгъуэ мылъытэ къарет зэщхьэгъусэхэм. Секрек Мухьэдин Секрек Мухьэдин


ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО